Kapacitní možnosti a personální zajištění společnosti 

Společnost Kopprea znalecký ústav, s.r.o. v minulém období zajišťovala prostřednictvím svých vlastních odborných pracovníků v průměru 360 až 450 zakázek za rok v oblasti ocenění majetku, jak podle platných zákonných předpisů, tak podle různých metod tržního ocenění. Rozsah těchto zakázek se různí podle potřeb zadavatele 
a zahrnuje jednodušší ocenění pro převody nemovitostí, ale i složité a rozsáhlé zakázky ocenění podniků. Předměty realizovaných ocenění byly lokalizovány po celém území ČR, resp. někdejší ČSFR.
V případě akutního soustředění většího množství zakázek je kapacita společnosti okamžitě rozšířena až na dvojnásobek o kapacity smluvních externích spolupracovníků. Běžné je takové přechodné rozšíření při 
potřebě dalších odborností a specializací, které společnost stále nepotřebuje. 


Vlastní zaměstnanci odborných profesí společnosti KOPPREA, spol. s r. o. a jejich odborný profil :

Monika Orčíková – ředitel a jednatel znaleckého ústavu.

Mgr. Marcela Krůsová - jednatel. 

Ing. Jiří Kokoška - předseda vědecké rady  znaleckého ústavu a soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí, v oboru projektování, se specializací projektování staveb, v oboru stavebnictví, 
odvětví stavby obytné, zemědělské a vodní 

člen autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), 

funkcionář Komory soudních znalců ČR, 

člen České společnosti stavebního práva, 

člen České komory odhadců majetku, Asociace znalců a odhadců ČR v Brně a Společnosti certifikovaných odhadců v Praze 

Ing. Jan Kubíček - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavitelství, specialista na oceňování staveb, posouzení jejich technického stavu a závad při provádění staveb.

Ing. Petr Paroulek - absolvent ČVUT FS, obor pozemní stavebnictví, absolvent specializačního kurzu soudního znalectví při Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně.

Miloš Votoček – soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací pro oceňování nemovitostí a dále v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové


Smluvní spolupracovníci v ČR:

Kopprea znalecký ústav, spol. s r. o. spolupracuje s odborníky v oblasti oceňování prakticky ve všech regionech ČR a to na základě smluvních vztahů o spolupráci nebo na základě dlouhodobých dobrých osobních kontaktů a zkušeností. Využití externích spolupracovníků je motivováno, buď znalostí místních poměrů, nebo odborností a specializovanými oprávněními.

V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze stěžejní spolupracující osoby a společnosti :

Ing. Jiří Lokaj – absolvent VŠZ FA, obor meliorace, absolvent specializačního kurzu Oceňování podniků IOM VŠE Praha, specialista v oboru oceňování podniků, movitého majetku a zpracování cenových map.

Ing. Vladimír Bajer - absolvent VŠZ PEF, obor provoz a ekonomika, specialista na softwarovou podporu a zpracování cenových map, oceňování movitého majetku, softwarový analytik.

Ing. Daniela Budíková - absolventka ČVUT FS obor ekonomika stavebnictví, absolventka specializačního kurzu Oceňování nemovitostí IOM VŠE Praha.

Doc. Ing. Jiří Dvořáček, Csc.- Vysoká škola ekonomická, fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchila 4, Praha 3, spolupracovník v oblasti podnikové ekonomiky (oceňování nehmotného majetku, Goodwillu apod.).

PhDr. Petra Hoftichová - soudní znalec, Bozděchova 9, Praha 5 - Smíchov, znalec v oboru ekonomika - školství a kultura, výtvarné umění a restaurování, ceny a odhady děl výtvarného umění.

Zahraniční spolupracovníci :

V případech zpracování zakázek pro zahraniční partnery nebo v případě porovnání tuzemských a zahraničních cenových relací oceňovaných nemovitostí spolupracuje společnost Kopprea znalecký ústav, s.r.o. především z následujícími zahraničními partnery :

Dipl. Ing. Gerhard Pipal - všeobecné místopřísežné soudní znalectví , Schonbrunner Graben 13, A-1180, Wien - 
zahraniční konzultant v oboru oceňování nemovitostí .

Simbex AG - švýcarská realitní poradenská společnost, Freie Strasse 44, 4001 Basel - zastoupená zplnomocněncem 
představenstva B. J. Mrkosem - zahraniční konzultant v oblasti realitní činnosti, včetně oceňování majetku.